Rechten en plichten volgens de Wet Verbetering Poortwachter

In het kader van de Wet verbetering Poortwachter heeft u als werknemer te maken met wettelijke plichten en rechten. Hieronder ziet u een overzicht.

 Wettelijke plichten van de werknemer:

 • Ziekmelden bij de werkgever.
 • Verzuimvoorschriften van de werkgever naleven en meewerken aan de re-integratie.
 • Gehoor geven aan oproep voor spreekuur bij de bedrijfsarts.
 • Samen met de werkgever een plan van aanpak voor terugkeer naar werk opstellen (binnen twee weken na de probleemanalyse), het plan tussentijds evalueren en waar nodig bijstellen.
 • Evaluatiegesprekken voeren met de werkgever (minimaal elke 6 weken).
 • Alle mogelijkheden voor werkhervatting benutten; het eigen werk (eventueel met aanpassingen van de werkplek), ander werk in eigen bedrijf of werk bij een andere werkgever.
 • Meewerken aan een interventie die de casemanager of bedrijfsarts voorschrijft.
 • Vóór afloop van het 1e ziektejaar een schriftelijke eerstejaarsevaluatie opstellen, samen met de werkgever.
 • Re-integratieverslag samen met werkgever opstellen, uiterlijk 15 weken voor het verstrijken van de wachttijd.
 • Uiterlijk 13 weken voor het 3e ziektejaar de WIA-aanvraag, inclusief bijbehorende documenten, bij UWV indienen.

Rechten van de werknemer:

 • Recht op loondoorbetaling gedurende de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid (voorwaarde is het meewerken aan re-integratie).
 • Een deskundigenoordeel (second opinion) laten uitvoeren door UWV in geval van twijfels of onenigheid over het re-integratieproces.