Interventies: "Wij richten ons op alle aspecten die nodig zijn voor herstel"

Een groot deel van het verzuim in apotheken wordt veroorzaakt door werkdruk en psychische klachten, aldus Isabelle de Ridder, inkoper interventies bij Keerpunt. Met haar gevarieerde aanbod aan interventies kan het Brancheloket Apotheken daar adequaat op inspelen. ‘Wij richten ons op alle aspecten die nodig zijn voor functioneringsherstel’.

Foto (ter illustratie): Shutterstock

Beeld: ShutterstockKunt u zich voorstellen?
‘Voor Keerpunt en dus ook voor het Brancheloket Apotheken kopen mijn collega en ik diverse interventies in, ten behoeve van de wet Poortwachter. In het Plan van Aanpak, dat verplicht onderdeel is van die wet, moeten interventies staan waarmee de werknemer met psychische, medische en/of fysieke klachten weer duurzaam kan re-integreren in het werk. Het gaat om fysieke, multidisciplinaire en/of psychische interventies, arbeidsdeskundig onderzoek, mediation en bemiddeling naar ander werk.’

Waar let u op bij de interventie-inkoop?
‘Interventies wil je het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium van de verzuimperiode  inzetten: de kans op een snel en duurzaam herstel is dan het grootst. Vaak begint de zieke werknemer bij de huisarts, die een reguliere behandeling inzet. Maar in het reguliere circuit zijn er wachttijden en bij de behandeling wordt werkhervatting noch communicatie met de werkgever meegenomen. Wij kopen daarom interventies zonder wachttijden in, die zich richten op het gehele ‘systeem’ rond de zieke werknemer. Bijvoorbeeld interventies die niet alleen de nekklachten verhelpen, maar zo nodig ook de werkplek en de verstoorde relatie met de werkgever.'

Wat kan het Brancheloket betekenen bij psychische klachten en werkdruk?
‘Voor een snelle re-integratie van zieke werknemers is het belangrijk dat er een goede uitwisseling is tussen de bedrijfsarts, interventie-aanbieder, werkgever en zieke werknemer. De werkwijze van Brancheloket Apotheken is daarop ingericht. Eerst bepaalt de bedrijfsarts van ArboNed of de werknemer in persoonlijk en sociaal functioneren is beperkt en welke interventie zinvol kan zijn. De casemanager van het Brancheloket regelt vervolgens de interventie in en bewaakt als procesbegeleider het gehele proces van herstel en opbouw in werk totdat de werknemer duurzaam gere-integreerd is. De casemanager onderhoudt het contact met alle partijen en zorgt ervoor dat alles zo voorspoedig mogelijk verloopt.’

Welke interventies zijn er voor psychische klachten en werkdruk?
‘Bij lichte klachten zijn gesprekken met een coach of bedrijfsmaatschappelijk werker vaak al effectief. Zij bespreken hoe het komt dat de werknemer uit balans is of de werkdruk niet meer aankan. Dat kunnen privéomstandigheden zijn, zoals echtscheiding of een ziek kind. Of factoren op de werkvloer, zoals het wegvallen van een collega door ziekte. Bij wat zwaardere klachten kan begeleiding door bijvoorbeeld een psychotherapeut helpen. Bij veel apotheken zijn verstoorde relaties en conflicten oorzaak van psychisch verzuim onder werknemers. Dan kan een teaminterventie nuttig zijn. Die stimuleert collega’s zaken te bespreken die anders blijven doorsudderen. Helpt dat niet, dan is het mogelijk mediation in te zetten.’

Welke tips zou u werkgevers meegeven?
‘Wees alert op signalen zoals frequent verzuim of vaak te laat komen, en speel er in een zo vroeg mogelijk stadium op in. Maak bespreekbaar wat er nodig is om te voorkomen dat iemand uitvalt en roep tijdig hulp in, bijvoorbeeld met een preventief consult met een bedrijfsarts. Of neem contact op met Brancheloket Apotheken om te kijken of een kortdurende interventie kan voorkomen dat iemand voor langere tijd uitvalt.’

 

 


Hoe werkt u aan verzuimbeleid in de apotheek? Ronald Rougoor, apotheker van Service Apotheek Benraad in Terborg vertelt.

Lees meer

Arbeidsdeskundige Jeroen Visser over wat zijn werk inhoudt, wanneer hij ingeschakeld kan worden en wat het de werkgever oplevert.

Lees meer