Privacybescherming bij ziekte

Wanneer u zich ziek hebt gemeld, neemt het Brancheloket Apotheken in de tweede week telefonisch contact op de werkgever (tenzij vervroegd is overgedragen op verzoek van werkgever). Het gesprek gaat over de redenen van uw ziekmelding, de vermoedelijke verzuimduur en eventuele mogelijkheden het verzuim te bekorten. Er wordt niet standaard contact opgenomen met werknemer, maar het kan wel voorkomen.

Op grond van alle informatie worden zogenoemde interventies afgesproken. Voorbeelden van interventies zijn gesprekken met bedrijfsmaatschappelijk werk, een rugtraining of een spreekuur bij de bedrijfsarts.

Volgens de Wet verbetering poortwachter heeft uw werkgever bij uw ziekmelding recht op informatie over:

  • de mogelijkheden en beperkingen die u hebt;
  • de geschiktheid voor uw huidige functie of passend werk;
  • de prognose voor herstel/werkhervatting;
  • hoe uw terugkeer naar het werk te bespoedigen valt.

Deze informatie kan en mag dus zonder uw toestemming worden doorgegeven.

Informatie over uw klachten en ziekte mogen niet zonder uw toestemming met anderen worden gedeeld. Dit betekent dat de uitwisseling van informatie tussen de verschillende organisaties die zich met uw verzuim bezighouden aan regels gebonden is.

Deze informatie hebben zij wel nodig om u van dienst te kunnen zijn. U kunt daarom van deze organisaties de vraag krijgen of u akkoord gaat met de overdracht van de informatie. Deze vraag kan u zowel telefonisch als schriftelijk (in dit laatste geval via een schriftelijke machtiging die u dient te ondertekenen) voorgelegd worden. Met de machtiging geeft u alleen de professionals die zich met uw verzuimbegeleiding bezighouden toestemming om informatie over u uit te wisselen. Andere partijen, zoals uw werkgever, krijgen daarmee geen inzage in privacygevoelige gegevens.