IVF-behandeling: verlof, ziek melden of vakantiedag opnemen?

De vraag die regelmatig wordt gesteld is of een werkneemster in geval van een IVF-behandeling recht heeft op betaald verlof, zich ziek moet melden of een vrije dag (vakantiedag) moet opnemen.

De werkneemster die een IVF-behandeling wil ondergaan heeft recht op kort verzuimverlof - voor de duur van die behandeling - met behoud van loon. Ziekmelden of een vakantiedag opnemen is dus niet nodig.

De IVF-behandeling valt namelijk zowel onder het begrip ‘noodzakelijke medische behandeling’ opgenomen in artikel 32 lid 4 sub i Cao Apotheken als onder het begrip ‘zeer persoonlijke omstandigheden’ opgenomen in artikel 4:1 jo. lid 2 Wet arbeid en zorg.

De werkneemster moet de werkgever vooraf informeren dat zij verlof zal opnemen alsook moet zij de reden opgeven, te weten het ondergaan van de IVF-behandeling. Daartoe is zij verplicht, omdat de werkgever dan kan toetsen of wordt voldaan aan de vereisten van kort verzuimverlof. Doet zij dit niet dat kan de werkgever het loon inhouden gelijk aan het ‘verlof’, indien zij achteraf niet aannemelijk kan maken dat zij niet op het werk is verschenen voor het ondergaan van de IVF-behandeling.