Doelstellingen Brancheloket Apotheken

Het Brancheloket Apotheken heeft vier kerndoelstellingen en formuleert ieder jaar beleidspeerpunten.

De kerndoelstellingen van Brancheloket Apotheken zijn:

   • De preventie van ziekteverzuim.
   • Het terugdringen van ziekteverzuim.
   • Goede arbodienstverlening.
   • Het monitoren van de instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Met deze vier onderwerpen houdt het Brancheloket Apotheken zich sinds zijn oprichting onveranderd bezig.
In het verlengde daarvan formuleert het Brancheloket Apotheken ieder jaar beleidspeerpunten.
Deze zijn voor 2016:

1. Preventie van verzuim
- Verzuimprotocol in de apotheek
- Aanpak werkdruk
- Activeren werkgever/goed werkgeverschap
- Verzuim door psychische klachten en door klachten aan het houding- en bewegingsapparaat.

2. Terugdringing ziekteverzuim/verzuimreductie
- Terugdringen verzuimpercentage
- Terugdringen langdurig verzuim/verzuimdagen
- Frequent verzuim

3. Goede Arbo-dienstverlening
- Tevredenheid van klanten
- Tijdigheid aanvraag WIA

4. Monitoren instroom WIA
- Goede registratie van langlopende ziektegevallen
- Adequate aanpak bij hoog risico WIA instroom.