Bemiddeling naar ander werk, taken van de werkgever

Als werkgever bent u volgens de Wet Verbetering Poortwachter twee jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Blijkt uw werknemer niet in uw eigen bedrijf te kunnen re-integreren, dan moet de re-integratie worden gericht op (ander) werk bij een andere werkgever. Dit heet re-integratie tweede spoor.

Brancheloket Apotheken helpt bij bemiddeling naar ander werk.

Tweede spoor re-integratie is een ingrijpend proces. U kunt ervoor kiezen om uw medewerker zelf te begeleiden bij het zoeken naar ander werk. Dat vraagt om specifieke kennis en ervaring. U kunt er ook voor kiezen om via Brancheloket Apotheken de hulp in te schakelen van een tweede spoor bedrijf dat uw werknemer bemiddelt naar ander werk.

Welke optie u ook kiest, de verantwoordelijkheid ligt altijd bij u als werkgever. Wel kan Brancheloket Apotheken u tijdens het hele proces adviseren en ondersteunen. Wij kunnen u ook vertellen op welke vergoedingen u eventueel vanuit uw verzuimverzekering kunt rekenen. Hieronder staat wat in beide situaties uw wettelijke plichten als werkgever zijn.

Met hulp van een tweede spoor bedrijf

Het tweede spoor bedrijf bemiddelt uw werknemer naar ander werk. Uw taken hierbij zijn:

 • Volg het traject goed door maandelijks contact te onderhouden met het tweede spoor bedrijf en met uw werknemer.
 • Blijf uw werknemer motiveren en ondersteunen. Uw werknemer is verplicht minimaal één keer per week gericht te solliciteren. Vraag hem/haar een lijst van die sollicitaties.
 • Laat - wanneer dit van toepassing is - de afgesproken werkhervatting gewoon doorlopen en geef uw werknemer ruimte om te solliciteren. Maak afspraken over de hoeveelheid tijd die hij/zij hiervoor denkt nodig te hebben.
 • Stel het plan van aanpak bij wanneer er iets verandert in de werksituatie of de gezondheid van uw werknemer.
 • Leg alle contactmomenten, acties en afspraken met uw werknemer vast, zodat er bij de WIA- beoordeling een goed overzicht voor UWV is.
 • Vraag een deskundigenoordeel (DO) bij UWV aan als er twijfels of verschillen van mening over het re-integratieproces zijn.
 • Wanneer voor uw medewerker een andere baan wordt gevonden, kan detachering een goede oplossing zijn vanwege de doorlooptijd van de loondoorbetaling en mogelijke premievoordelen voor de nieuwe werkgever. Het tweede spoor bedrijf legt de detachering met u, uw medewerker en de nieuwe werkgever vast. U blijft verantwoordelijk voor uw medewerking tot het einde van het tweede ziektejaar.

Zonder hulp van een tweede spoor bedrijf

Als u geen externe hulp inschakelt, dan moet u de volgende extra taken op u nemen:

 • Bespreek met uw werknemer de aanpak van het voorliggende traject. Licht de rechten en plichten van werkgever en werknemer toe. Belangrijk is om uw werknemer te motiveren. Vermeld ook dat solliciteren vanuit een werksituatie effectiever is dan vanuit een thuissituatie.
 • Maak met uw medewerker afspraken voor wekelijks contact om de voortgang vast te leggen en blijf hem/haar motiveren.
 • Voorzie uw werknemer van de vacatures uit uw netwerk, uit dagbladen en van internet. Leg dit schriftelijk vast en vraag uw werknemer een lijst van zijn/haar sollicitaties. Bewaar ook deze lijst.
 • Zie erop toe dat uw medewerker bij minimaal twee uitzendbureaus ingeschreven staat. Dit is verplicht.
 • In het geval dat uw werknemer niet meewerkt dient u hem/haar tweemaal schriftelijk te waarschuwen en daarna een deskundigenoordeel (DO) bij UWV aan te vragen. Blijft uw werknemer medewerking weigeren, dan kunt u overgaan tot loonopschorting of stopzetten van het loon.
 • Als u met uw medewerker een andere baan vindt, kan tijdelijke detachering nuttig zijn. Het vastleggen van de detachering kunt u doen met behulp van de informatie en formulieren op www.uwv.nl.
 • Is na drie maanden geen baan voor uw werknemer gevonden, dan nemen de kansen op succes verder af. Op dat moment is het alsnog raadzaam via Brancheloket Apotheken een traject in te kopen bij een tweede spoor bedrijf.

Heeft u vragen over uw rol bij de re-integratie van uw werknemer, dan helpen wij u graag verder.