Rechten en plichten volgens de Wet Verbetering Poortwachter

In het kader van de Wet verbetering Poortwachter heeft u als werkgever te maken met wettelijke plichten en rechten. Hieronder ziet u een overzicht.

Wettelijke plichten van de werkgever:

 • Ziekmelding direct doorgeven.
 • Loon doorbetalen gedurende de eerste 2 jaar van de arbeidsongeschiktheid volgens de wettelijke en/of CAO-normen en zich inspannen voor de re-integratie.
 • Een casemanager aanstellen als de werknemer langer dan 6 weken ziek is (dit wordt uitgevoerd door Brancheloket Apotheken).
 • Laten opstellen van een probleemanalyse door de bedrijfsarts binnen zes weken na de eerste ziektedag.
 • Samen met de werknemer een plan van aanpak voor terugkeer naar werk opstellen (binnen twee weken na de probleemanalyse), het plan tussentijds evalueren en waar nodig bijstellen.
 • Evaluatiegesprekken voeren met de werknemer (minimaal elke 6 weken).
 • Vóór afloop van het 1e ziektejaar een schriftelijke eerstejaarsevaluatie opstellen, samen met de werkgever.
 • Alle mogelijkheden voor werkhervatting beschikbaar stellen: het eigen werk (eventueel met aanpassingen van de werkplek), ander werk in eigen bedrijf of werk bij een andere werkgever.
 • Een re-integratiedossier aanleggen met daarin alle relevante stukken en aantekeningen.
 • In de 42e week de ziekmelding (laten) doorgeven aan UWV.
 • Inschakelen van een bedrijfsarts of arbodienst en kennisnemen van diens adviezen.
 • Re-integratieverslag samen met werknemer opstellen, uiterlijk 15 weken voor het derde ziektejaar.
 • Erop toezien dat werknemer tijdig een complete WIA-aanvraag indient bij UWV.
 • Als werkgever blijft u zelf te allen tijde verantwoordelijk.

Rechten van de werkgever:

 • Een deskundigenoordeel (second opinion) laten uitvoeren door UWV in geval van twijfels of onenigheid over het re-integratieproces.
 • Spoedcontrole laten uitvoeren door de arbodienst.
 • Na 2 jaar de loondoorbetaling stoppen, tenzij u een loonsanctie hebt gekregen voor onvoldoende re-integratie-inspanningen.
 • Opschorten of stopzetten van het loon bij geschil over arbeidsongeschiktheid of schending re-integratieverplichtingen werknemer.