Casemanagement

Zodra een medewerker zich ziek meldt, start het Brancheloket Apotheken met verzuimbegeleiding en reïntegratie. Beide zijn gericht op een snelle werkhervatting van de medewerker.

De casemanager is hierbij de vaste contactpersoon, voor zowel de werkgever als de zieke medewerker. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u als werkgever een casemanager aanstellen; heeft u hiervoor niemand in dienst, dan kunt u de casemanager van het Brancheloket Apotheken inschakelen.

Verzuimbegeleiding

De verzuimbegeleiding begint al op de eerste dag dat een medewerker zich ziek meldt. De werkgever geeft het verzuim van de medewerker door aan het Brancheloket Apotheken. De casemanager van het Brancheloket Apotheken wint daarop informatie in over de ziekmelding bij de werkgever en zo nodig ook bij de zieke medewerker.

Ook beoordeelt de casemanager de werkzaamheden en werkomstandigheden van de medewerker. Doel van de informatievergaring is snel een advies te kunnen geven over de aanpak en de mogelijkheden voor werkhervatting.

Reïntegratie

Als blijkt dat het verzuim langer dan twee weken zal gaan duren, dan gaat de casemanager aan de slag. In specifieke situaties start de casemanager al direct, bijvoorbeeld met een interventie. Als vaste contactpersoon houdt de casemanager een reïntegratiedossier bij van de gesprekken met werkgever en medewerker, de uitgevoerde activiteiten en de periodiek ontvangen evaluaties. Ook onderhoudt de casemanager contact met de bedrijfsarts en eventuele andere begeleiders.

Als een medewerker langer dan zes weken ziek is, stelt de bedrijfsarts een probleemanalyse op. Binnen twee weken stellen werkgever en werknemer het Plan van Aanpak voor re-integratie op. In dit plan staat de voorgenomen reïntegratieroute beschreven, met de bijbehorende activiteiten.

Voor de coördinatie van deze activiteiten moet een casemanager worden aangesteld. De casemanager helpt bij het opstellen van dit Plan van Aanpak op grond van de bevindingen en de probleemanalyse van de bedrijfsarts.

Meer informatie over casemanagement door Brancheloket Apotheken leest u in de flyer 'Casemanagement door Brancheloket Apotheken'.